top of page

Privacy

Op deze pagina hebben we de verschillende zaken beschreven die te maken hebben met het gebruik van gegevens en hoe we daar zorg voor dragen. De reden waarom het zo ingewikkeld kan zijn om te begrijpen, is dat het voortkomt uit EU-regelgeving, ook wel bekend als de AVG. Dit betekent over het algemeen dat wij verplicht zijn om de privacy en persoonsgegevens van al onze leden te beschermen.
 

1. Algemeen

1.1 Dit beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens ("Beleid inzake persoonsgegevens") beschrijft hoe BullerBox ApS ("BullerBox", "ons", "onze", "wij") informatie over u verzamelt en verwerkt.

1.2 Het beleid inzake persoonsgegevens is van toepassing op persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij verzamelen via de website van BullerBox, BullerBox.dk ("Website").

1.3 BullerBox is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens. Alle vragen aan BullerBox kunnen worden gesteld via de contactgegevens vermeld onder sectie 7.
 

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij, voor welke doeleinden en de rechtsgrond voor de verwerking

2.1 Wanneer u de Website bezoekt, verzamelen wij automatisch informatie over u en uw gebruik van de Website, bijvoorbeeld welk type browser u gebruikt, welke zoektermen u gebruikt op de Website, uw IP-adres, inclusief uw netwerklocatie, en informatie over uw computer.

• 2.1.1 Het doel is het optimaliseren van de gebruikerservaring en het functioneren van de Website, alsmede het uitvoeren van gerichte marketing, waaronder retargeting via Facebook en Google. Deze verwerking van informatie is noodzakelijk om onze belangen te waarborgen bij het verbeteren van de Website en het tonen van relevante aanbiedingen.

• 2.1.2 De wettelijke basis voor de verwerking is de EU-verordening persoonsgegevens, artikel 6, lid 1, letter f.

2.2 Wanneer u een product koopt of met ons communiceert op de Website, verzamelen wij de informatie die u zelf verstrekt, bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betaalmethode, informatie over welke producten u koopt en eventueel heeft geretourneerd, bezorgverzoeken, evenals informatie over het IP-adres van waaruit de bestelling is gedaan.

• 2.2.1 Het doel is dat wij de door u bestelde producten kunnen leveren en anderszins onze overeenkomst met u kunnen nakomen, onder meer om uw recht op retournering en reclame te kunnen beheren. We kunnen ook informatie over uw aankopen verwerken om te voldoen aan wettelijke vereisten, onder meer voor boekhouding en boekhouding. Bij een aankoop wordt het IP-adres verzameld voor dit doel en om ons belang te waarborgen om fraude te kunnen voorkomen.

• 2.2.2 De wettelijke basis voor de verwerking is de EU-verordening persoonsgegevens, artikel 6, lid 1, letters b, c en f.

2.3 Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij informatie over uw naam, e-mailadres en evt mobiel nummer.

• 2.3.1 Het doel is om ons belang te waarborgen om u nieuwsbrieven te kunnen bezorgen.

• 2.3.1 De wettelijke basis voor de verwerking is de EU-verordening persoonsgegevens, artikel 6, lid 1, letter f.

2.4 Wanneer u zich registreert voor ons lidmaatschap, wordt u gevraagd om bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz. Naast naam, adres en e-mailadres kiest u zelf welke gegevens u ons wilt geven. Daarnaast verzamelen we tijdens uw lidmaatschap informatie over uw gebruik van lidmaatschapsvoordelen en tevredenheidsenquêtes. Wij vergelijken deze informatie met andere informatie die wij over u hebben, waaronder informatie over wat u heeft gekocht en eventueel heeft geretourneerd.

• 2.4.1 Het doel is om uw lidmaatschap te kunnen beheren en u de diensten te kunnen leveren en u de voordelen van het lidmaatschap aan te kunnen bieden, evenals om ons belang te beschermen bij het kunnen verzenden van service-e-mails en marketing via. nieuwsbrief en gerichte marketing uitvoeren.

• 2.4.2 De wettelijke basis voor de verwerking is de EU-verordening persoonsgegevens, artikel 6, lid 1, letters b en f. Bij uw registratie wordt u gevraagd om afzonderlijk toestemming te geven voor elektronische marketing.

 

3. Ontvangers van persoonlijke informatie

3.1 Informatie over uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer evenals ordernummer en specifieke leveringsverzoeken zullen worden doorgegeven aan Alpi, PostNord, DAO365 of een vervoerder die verantwoordelijk is voor de levering van de gekochte goederen aan u.

3.2 Informatie kan worden toevertrouwd aan externe zakenpartners die de informatie namens ons verwerken. Wij maken gebruik van externe partners voor onder meer de technische werking en verbeteringen van de website, het versturen van nieuwsbrieven, het versturen van vragenlijsten, analyse van websiteverkeer, splittesten van content op de website, evenals gerichte marketing, waaronder retargeting, evenals voor uw evaluatie van ons bedrijf en onze producten. Er wordt onder andere informatie over uw naam en uw e-mail doorgegeven aan TrustPilot zodat namens ons een uitnodiging kan worden verzonden om ons te beoordelen op de website van TrustPilot. Als u ervoor kiest om een melding te doen, wordt TrustPilot de verwerkingsverantwoordelijke voor de verstrekte informatie. Deze bedrijven zijn gegevensverwerkers en verwerken in opdracht van ons gegevens waarvan wij de gegevensbeheerder zijn. De gegevensverwerkers mogen de gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan het uitvoeren van de overeenkomst met ons en zijn ter zake gebonden aan geheimhoudingsplicht. Met alle gegevensverwerkers die namens ons persoonsgegevens verwerken, hebben wij schriftelijke verwerkersovereenkomsten gesloten.
 

4. Uw rechten

4.1 Om transparantie te creëren rond de verwerking van uw informatie, moeten wij, als verwerkingsverantwoordelijke, u informeren over uw rechten.

4.2 Het inzagerecht

• 4.2.1 U heeft te allen tijde het recht om bij ons informatie op te vragen over onder andere welke informatie wij over u hebben geregistreerd, voor welk doel de registratie dient, welke categorieën van persoonsgegevens en ontvangers van informatie kan zijn, evenals informatie over waar de informatie vandaan komt.

• 4.2.2 U heeft het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Als u een kopie van uw persoonlijke gegevens wilt, moet u een schriftelijk verzoek sturen naar happy@bullerbox.dk. Mogelijk wordt u gevraagd te documenteren dat u bent wie u zegt dat u bent.

4.3 Het recht op rectificatie

• 4.3.1 U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens over uzelf door ons te laten corrigeren. Als u merkt dat er fouten zijn in de informatie die wij over u hebben geregistreerd, raden wij u aan schriftelijk contact met ons op te nemen, zodat de informatie kan worden gecorrigeerd.

• 4.3.2 Informatie die we hebben verzameld in verband met uw registratie voor ons lidmaatschap, heeft u de mogelijkheid om uzelf te corrigeren door in te loggen op uw gebruikersprofiel.

4.4 Het recht op verwijdering

• 4.4.1 In bepaalde gevallen heeft u het recht om alle of een deel van uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen, bijvoorbeeld als u uw toestemming intrekt en wij geen andere rechtsgrond hebben om de verwerking voort te zetten. Voor zover verdere verwerking van uw informatie noodzakelijk is, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, of om rechtsvorderingen vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen, zijn wij niet verplicht om uw persoonsgegevens te wissen.

4.5 Het recht om verwerking te beperken tot opslag

• 4.5.1 U heeft in bepaalde gevallen het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken tot alleen opslag, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de informatie die wij over u verwerken onjuist is.

4.6 Het recht op dataportabiliteit

• 4.6.1 U heeft in bepaalde gevallen het recht om persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te laten aanleveren en u heeft het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

4.7 Het recht van bezwaar

• 4.7.1 U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing, met inbegrip van de profilering die wordt uitgevoerd om onze direct marketing gericht te kunnen sturen.

• 4.7.2 U heeft ook te allen tijde het recht om, om redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wij uitvoeren op basis van onze gerechtvaardigde belangen, cfr. pt. 2.1 en 2.3.

4.8 Het recht om toestemming in te trekken

• 4.8.1 U hebt te allen tijde het recht om een toestemming die u ons hebt gegeven voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, inclusief voor de profilering die u als abonnement heeft uitgevoerd. Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via happy@bullerbox.dk.

• 4.8.2 U kunt uw toestemming voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor de functionaliteit van de website op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen.

• 4.8.3 U kunt uw abonnement op nieuws-e-mails op elk moment intrekken door "afmelden" te selecteren onderaan e-mails of door contact met ons op te nemen via happy@bullerbox.dk

• 4.8.4 Het is niet mogelijk om toestemming in te trekken met betrekking tot noodzakelijke service-e-mails volgens uw lidmaatschap bij BullerBox. We gebruiken service-e-mails om u op de hoogte te houden van wijzigingen in uw lidmaatschap of om u te informeren over uw accountstatus.

4.9 Het recht om te klagen

• 4.9.1 U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Borgergade 28, 5, 1300 København K over onze verwerking van uw persoonsgegevens. Klachten kunnen onder andere worden ingediend via e-mail dt@datatilsynet.dk of telefoon +45 33 19 32 00.
 

5. Verwijdering van persoonsgegevens

5.1 Verzamelde informatie over uw gebruik van de Website cf. pt. 2.1. uiterlijk verwijderd wanneer u de Website 1 jaar niet heeft gebruikt.

5.2 Informatie die is verzameld in verband met uw registratie voor onze nieuwsbrief wordt verwijderd wanneer uw toestemming voor de nieuwsbrief wordt ingetrokken, tenzij we een andere basis hebben voor het verwerken van de informatie.

5.3 Informatie verzameld in verband met aankopen die u op de website hebt gedaan cf. pt. 2.2 wordt in principe 5 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin u uw aankoop heeft gedaan, verwijderd. Informatie kan echter voor een langere periode worden bewaard als we een legitieme behoefte hebben aan langere opslag, bijvoorbeeld als het nodig is om juridische claims vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen, of als opslag noodzakelijk is voor ons om aan wettelijke vereisten te voldoen. Boekhoudkundig materiaal wordt 5 jaar bewaard tot het einde van een boekjaar om te voldoen aan de eisen van de Boekhoudwet.

5.4 Informatie die we hebben verzameld in verband met uw registratie voor en tijdens uw lidmaatschap van ons abonnement cf. pt. 2.4, zullen we automatisch verwijderen: a) als u gedurende 5 jaar niet bent ingelogd op uw gebruikersprofiel, b) als u uw lidmaatschap van ons abonnement beëindigt (opschort) en het niet opnieuw activeert binnen de komende 5 jaar, of c) als u uw lidmaatschap van ons abonnement opzegt.
 

6. Beveiliging

6.1 Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat persoonsgegevens per ongeluk of onrechtmatig worden vernietigd, verloren, gewijzigd of verslechterd, en dat ze ter kennis komen van onbevoegden of worden misbruikt.

6.2 Alleen werknemers die een reële behoefte hebben om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens om hun werk te kunnen doen, hebben daar toegang toe.
 

7. Contactgegevens

7.1 BullerBox Aps is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die via de Website worden verzameld.

7.2 Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Persoonsgegevensbeleid, of als u gebruik wilt maken van een of meer van uw rechten beschreven in paragraaf 4, kunt u contact opnemen met:

BullerBox ApS
HJ Holst Road 14B
2610 Rodovre

E-mail: happy@bullerbox.dk
 

8. Wijzigingen in het Persoonsgegevensbeleid

8.1 Als we wijzigingen aanbrengen in het Persoonsgegevensbeleid, wordt u hierover geïnformeerd bij uw volgende bezoek aan de Website.

8.2 Als u zich heeft aangemeld voor ons lidmaatschap/abonnement, wordt u op de hoogte gehouden van de wijzigingen in het beleid door informatie naar uw geregistreerde e-mailadres te sturen.
 

9. Versies

9.1 Dit is versie 1.3 van het BullerBox ApS-beleid inzake persoonsgegevens van 28/6/2018.

bottom of page